Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu wrzesień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30
Ulti Clocks content
 • image
 • image
 • image
Previous Next
Dokumenty PPP

INTERPRETACJA ORZECZEŃ I OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Coraz częściej, spotykacie się Państwo ze specjalistycznym językiem używanym przez psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz czytając opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wiele z tych pojęć wymaga wyjaśnienia i doprecyzowania, po to, aby lepiej rozpoznawać i rozumieć problemy uczniów oraz móc im pomóc. Opinie, które wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zawiera krótką diagnozę deficytów oraz zalecenia do realizacji przez nauczycieli w szkole, ale również do pracy z dzieckiem w domu. Niezmiernie ważne jest to, aby oddziaływania były z obu tych stron, czyli na płaszczyźnie szkoła - uczeń - dom. Tylko wówczas możemy mówić o niesieniu pomocy dziecku oraz liczyć na usprawnienie zaburzonych funkcji.


Opinia

Podstawowym i najczęściej wydawanym przez poradnię dokumentem jest opinia. Składają się na nią diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i zalecenia, które zawierają informacje dla nauczyciela oraz rodziców sugerujące sposoby przezwyciężania trudności w nauce, z jakimi boryka się uczeń. Mogą to być opinie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowe,
 • odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok w tej samej klasie,
 • gotowości szkolnej dziecka w weku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 • promowania ucznia kl. I lub kl. II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów/sprawdzianów w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - to zastosowanie metod ułatwiających uczniowi opanowanie materiału oraz takich kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a wiec dysfunkcje oraz mocne strony dziecka. Jednak obniżenie owych kryteriów nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Deficyty rozwojowe - to inaczej dysfunkcje, zaburzenia rozwoju, czyli rozwój nieharmonijny, przejawiający się opóźnieniem określonych sprawności dziecka: motorycznych, wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - są to niepowodzenia szkolne dotyczące tylko niektórych zakresów uczenia się i występujące, przy co najmniej przeciętnej inteligencji, sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej i dydaktycznej. Trudności te mają charakter wybiórczy i przejawiają się niepowodzeniami w uczeniu się pisania i czytania. Wówczas mówimy o dysleksji rozwojowej.

Dysleksja - w wąskim ujęciu to specyficzne trudności w nauce czytania. Mogą one wynikać z zaburzenia analizatora wzrokowego, co powoduje np. trudności w rozpoznawaniu liter lub zaburzenia analizatora słuchowego, czego skutkiem mogą być trudności w wyodrębnianiu głosek w słowach. Czasem przyczyna trudności są zaburzenia obu tych analizatorów: wzrokowego i słuchowego.

Dysgrafia - to specyficzne trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma, czyli poprawnej szaty graficznej. Wyraża się to w takich formach jak niedokładność w odtwarzaniu liter, złych proporcjach. Nie każde jednak obniżenie estetyki pisma u dziecka jest groźnym sygnałem.

Dysortografia - to specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. Są to trudności polegające na popełnianiu różnego typu błędów typowo ortograficznych, wynikających z nieprzestrzegania znanych uczniowi zasad pisowni lub błędów specyficznych: mylenie, opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter i sylab, pisanie liter i liczb w „lustrzanym odbiciu”.

Dyskalkulia - to specyficzne zaburzenia rozwojowe zdolności matematycznych, objawiające się trudnościami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych układów przestrzennych oraz rozumieniu poleceń zadań.

Funkcje poznawcze - zespół sprawności, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauważamy związki miedzy nimi: wrażenia i spostrzeżenia wzrokowe, słuchowo-językowe, dotykowe, uwaga, pamięć, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, myślenie.

Rozwój psychoruchowy - całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijających się harmonijnie.

Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) - zakłócenia rozwoju poszczególnych sfer, procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych.

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego - wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji pod względem tempa, rytmu oraz dynamiki.

Motoryka mała - sprawność rąk.

Motoryka duża - ogólna sprawność ruchowa.

Sprawność grafomotoryczna - precyzja i sprawność ruchów dłoni przy pisaniu.

Lateralizacjadominacja jednej strony ciała.

Lateralizacja skrzyżowana (niejednorodna)brak jednostronnej przewagi ciała, np. dominacja prawej ręki i lewego oka.

Zaburzenia orientacji przestrzennej brak orientacji w lewej i prawej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni.

Integracja percepcyjno - motoryczna - współdziałanie procesów poznawczych z czynnościami ruchowymi np. przy pisaniu ze słuchu potrzebna jest współpraca uwagi, analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej oraz ruch ręki.

Koordynacja słuchowo - ruchowa - współdziałanie funkcji słuchowych i ruchowych, współpraca ucha i ręki.

Koordynacja wzrokowo - ruchowa - współpraca oka i ręki podczas rysowania i pisania.

Analiza i synteza wzrokowaumiejętność składania obserwowanych obrazów w całość oraz wyodrębniania pojedynczego elementu.

Analiza i synteza słuchowaumiejętność świadomego wyróżniania głosek i sylab w wypowiedzi z zachowaniem ich kolejności i łączenia głosek i sylab w całość brzmieniową.

Zaburzenia percepcji wzrokowej - polegają na zaburzeniu analizy i syntezy wzrokowej, zaburzeniu postrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego kształtów. Dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej mają trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu przedmiotów na ilustracjach, w rozumieniu treści przedstawionych graficznie, rozpoznają małą ilość przedmiotów, opisują ilustrację w sposób ubogi, mają problemy z rysowaniem, odwzorowaniem kształtów z pamięci. Mają trudności w przepisywaniu tekstu, pisaniem z pamięci, mylą litery podobne pod względem kształtu, odwracają kolejność liter w grupach wyrazów. Dzieci te mają słabą pamięć wzrokową, słabo czytają i nie chcą czytać głośno, mają trudności w zrozumieniu treści, ze względu na zbyt silną koncentrację na technice czytania.

Zaburzenia percepcji słuchowej - jest to zaburzenie odbioru mowy, uwarunkowane zaburzeniami analizy i syntezy dźwięków mowy. Wynika to z nieprawidłowości funkcjonowania określonych okolic mózgu, głównie w półkuli lewej. Dzieci często nie rozumieją skomplikowanych poleceń, nie potrafią powtórzyć dłuższych, trudniejszych wyrazów i zdań. Większe trudności sprawia im nauka na pamięć. Pisząc ze słuchu popełniają błędy spowodowane złym słyszeniem słów: opuszczają litery, zakończenia wyrazów, zamieniają głoski dźwięczne na bezdźwięczne, przestawiają litery i sylaby. Dzieci te mają problemy z nauką języków obcych, tabliczki mnożenia oraz materiału z gramatyki.

Inteligencja ogólna - jest wypadkową inteligencji słownej i praktyczno – technicznej (bezsłownej). Jest to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która między innymi obejmuje umiejętności rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, szybkiego uczenia się i uczenia się na własnym doświadczeniu. Mierzona jest różnymi skalami, np. D. Wechslera.

Inteligencja niższa niż przeciętna (poziom umysłowy niższy niż przeciętny) - jest to poziom inteligencji w odniesieniu do jednostek o ilorazie inteligencji wynoszącym od 68 do 83 lub 70 do 84 (skala umiarkowana techniką pomiaru inteligencji).

Fobia szkolna - to jedna z rodzajów nerwic dziecięcych. Jest to nieumotywowany lęk przed pobytem w szkole, powodujący opuszczanie zajęć lekcyjnych, a próby wyjścia do szkoły kończą się płaczem, napadami paniki, złości oraz somatyzacją typu: zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka.

Anoreksja jedna z form, obok bulimii, zaburzeń dożywiania, w dosłownym tłumaczeniu brzmi „odmawianie jedzenia z przyczyn psychicznych”. Podstawowe objawy to: lęk przed przybieraniem na wadze lub obawa przed otyłością, nawet przy niedowadze, zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała lub lekceważenie zagrożeń wynikających z niedowagi. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w okresie pokwitania, kiedy to młoda dziewczyna wykazuje wzrost zainteresowania swoim wyglądem. Zaburzenie to dużo rzadziej występuje u mężczyzn i towarzyszą mu inne objawy. Anoreksja czasami wiąże się z bulimią.

Anorektyczki wykorzystują swoją chorobę jako manifest niezależności, poczucie kontroli swojego życia. Charakterystyczne cechy osobowości anorektyczki to: skłonność do uzależniania się, duża wrażliwość, skłonność do zamykania się w sobie, perfekcjonizm, samolubstwo i upór.

Bulimiato przewlekła forma patologicznego łaknienia, objadania się. Podstawowe objawy to: powtarzające się napady obżarstwa, połączone z poczuciem braku kontroli nad jedzeniem oraz zjadania w krótkim czasie takich ilości pokarmu, których nie zjadłaby zdrowa osoba. Towarzyszą temu nawracające nieprawidłowe zachowania, polegające na głodzeniu się, wywoływaniu wymiotów, stosowania leków przeczyszczających w celu uniknięcia przyrostu masy ciała.

Wg psychoanalityków choroba ta związana jest z urazami z dzieciństwa, ukrytą wrogością do matki, błędami wychowawczymi, nietolerancją własnej płci. Charakterystyczne cechy osobowości bulimiczki to: pogodne usposobienie, chęć pomagania innym, wewnątrz jednak ukrywa się niewyrażony gniew, poczucie winy czy depresji, które uzewnętrzniają się napadami obżarstwa.

ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi, nadruchliwość. Zespół nadruchliwości psychoruchowej jest zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa, prowadzącym do istotnego upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększającym ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak: zaburzenia zachowania i nadużywanie substancji psychoaktywnych.
Zaburzenie to charakteryzuje się: długotrwałą niezdolnością do skupienia uwagi na jednej czynności,  zachowaniami impulsywnymi, chwiejnością emocjonalną, nadmierną ruchliwością. W polskim piśmiennictwie medycznym, na określenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, używa się obecnie dwóch nazw: amerykańskiej – ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, oraz europejskiej – zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne.

Uzależnienie nabyta w ciągu życia, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W codziennym użyciu, termin uzależnienie jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), papierosów (nikotynizm). W szerszym kontekście odnosi się to też do wielu innych zachowań, np. hazardu, oglądania telewizji, gier komputerowych, internetu, telefonu komórkowego, zakupów, jedzenia, pracy. Uzależnienie zazwyczaj związane jest ze sferą psychiczną i fizjologiczną organizmu człowieka.

 

Partnerzy/Projekty
Stworzone dzięki Joomla!. Stworzone przez Damian Wozniak dla: gimzrecin.pl