Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Ulti Clocks content
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Bezpieczna szkoła

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
"BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ"
REALIZOWANEGO PRZEZ
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZRĘCINIE
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie przystąpiło do II Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą: „BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ”. Konkurs przebiegał pod hasłem: „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”, a jego organizatorami były: Redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie, Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy

  • Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

  • Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu honorowego „Bezpieczna Szkoła” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

W realizację zadań projektu włączyli się uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum w Zręcinie, a koordynatorem zadań projektu była pani Lucyna Jabłecka, pedagog szkolny. W ramach projektu wykonano 10 zadań, efektem których było przyznanie Gimnazjum im. Jana II w Zręcinie dyplomu honorowego, nadanie tytułu „Bezpieczna szkoła” oraz wpisanie szkoły do Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Wykonanie:

Uczniowie aktywnie włączyli się w debatę, w której zapoznali się z zasadami funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa oraz z prawami i obowiązkami obywateli. Poznali również zasady demokratycznego ustroju i wady ustroju totalitarnego. Dowiedzieli się, ze każdy człowiek poprzez udział w wyborach ma wpływa na to, co dzieje się w kraju. Podsumowaniem zadania było przeprowadzenie testów wiedzy i umiejętności we wszystkich klasach.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Wykonanie:

Uczniowie chętnie przystąpili do wykonania prac konkursowych. Dla gimnazjalistów tematyka poprawy relacji w najbliższym otoczeniu dała inspirację do szerokiego spojrzenia na temat. Część uczniów podjęła się plastycznego opracowania tematu, zaś liczniejsza grupa ujęła ten aspekt literacko. Uczniowie poruszali sprawy najbliższe im. Konkurs spełnił oczekiwania, gdyż uczniowie bardzo konkretnie i praktycznie ujęli zagadnienie i podawali gotowe rozwiązania. Gimnazjaliści zauważyli, że to oni sami powinni zadbać o to, aby spotkania z innymi były poprawne, budujące. Analiza prac pozwala wysunąć wnioski, jak kwestia poprawnych relacji międzyludzkich jest ważna dla uczniów, a ich spostrzeżenia mogą być wykorzystane w pracy szkoły i codziennym życiu.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna” itp.

Wykonanie:

W ramach zadania „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”, młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie uczestniczyła w 11 spotkaniach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Urzędu Celnego w Krośnie. Zajęcia przeprowadzone były w każdej klasie.

Celem spotkań młodzieży z przedstawicielami tych instytucji było uświadomienie, które zachowania są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych oraz szukanie sposobów poprawy bezpieczeństwa. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, gdyż poruszana tematyka, dotyczyła zagadnień z życia codziennego, a ponadto omawiana była w sposób przystępny, przemawiający do ich wyobraźni. Uczniowie aktywnie włączali się w dyskusję i wyjaśniali swoje wątpliwości.

Po spotkaniach uczniowie wiedzą, co znaczy być bezpiecznym, jak zachować bezpieczeństwo w szkole, w domu, na ulicy. Potrafią wskazać i rozpoznać niewłaściwe zachowania zagrażające bezpieczeństwu, szukać rozwiązań sytuacji trudnych i zagrażających ich bezpieczeństwu oraz osób znajdujących się w bliskim otoczeniu, znają numery telefonów alarmowych.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …”

Wykonanie:

W ramach zadania w każdej klasie przeprowadzone zostały pogadanki dla uczniów.

Pogadanki z zakresu prawnej ochrony dóbr osobistych przeprowadziła policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Policjantka omówiła problematykę nietykalności cielesnej. Uczniowie dowiedzieli się, jakie dokumenty zawierają zapisy odnoszące się do poszanowania praw każdego człowieka. Przypomniała, że naczelnym aktem w polskim systemie prawnym jest Konstytucja i ona stanowi podstawowe prawa zarówno dla naczelnych organów władzy, jak i zwykłych obywateli. Zauważyła, iż z Konstytucji wynika, że każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych oraz to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Zaznaczyła, że najczęściej łamanym przez młodzież prawem jest naruszenie nietykalności cielesnej poprzez stosowanie różnych form przemocy. Dokładnie omówiła jej najczęstsze przejawy i poinformowała, jak należy się w takich sytuacjach zachować – gdzie należy się zwrócić i jak polskie prawo ściga sprawców przestępstw związanych z naruszeniem nietykalności. Zwróciła uwagę, że przemoc można zahamować i uczulała, aby na jej każdy przejaw właściwie reagować. Uczniowie dowiedzieli się też, że naruszenie nietykalności cielesnej należy do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

Podczas godzin wychowawczych była również omawiana tematyka wulgaryzmów. Uczniowie wypowiadali się na temat przyczyn używania wulgaryzmów. Ponadto udzielili odpowiedzi na pytania ankiety, z których wynika, że przyczyną stosowania wulgaryzmów są sytuacje stresowe, przyzwyczajenia oraz braki w umiejętności wyrażania przeżywanych emocji. Większość gimnazjalistów stwierdziła, że sami nie przeklinają i razi ich, gdy w ich obecności inni używają takich słów.

Coraz częstsze używanie wulgaryzmów  wskazuje, że należy ciągle zwracać uwagę na kulturę słowa i zachowania, a co za tym idzie – podnoszenie kultury osobistej uczniów oraz ukazanie zalet stosowania poprawnej polszczyzny. Trzeba przywiązywać szczególną uwagę na relacje między chłopcami a dziewczętami, przypominać o należnym dziewczętom szacunku. Uczniowie zostali też uświadomieni, jakie konsekwencje prawne łączą się z nieprzestrzeganiem powyższych zasad.

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”

Wykonanie:

W ramach zadania 5, we wszystkich klasach przeprowadzono konwersatoria. Zajęcia przeprowadziła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. W obecnej dobie, gdy młodzi z wielu stron zachęcani są do podejmowania różnych zachowań ryzykownych, a dostęp do wszelkiego rodzaju używek jest bardzo łatwy, istotne jest przygotowanie młodzieży na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Podczas zajęć gimnazjaliści informowani byli o ryzyku związanym ze stosowaniem używek, o niebezpieczeństwie uzależnienia zwłaszcza psychicznego oraz uczyli się rozwiązywać swoje problemy. Przekazywano im informacje dotyczące poszukiwania wsparcia w trudnych sytuacjach u dorosłych oraz w odpowiednich instytucjach.  Zwracano uwagę gimnazjalistom na konieczność myślenia samodzielnego, krytycznego oraz odważnego bronienia swojego zdania, asertywnego zachowania wobec niestosownych propozycji.

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji.

Wykonanie:

W ramach zadania, we wszystkich klasach przeprowadzono konwersatoria z udziałem specjalisty ds. prewencji

W związku z potrzebą przynależności do grupy społecznej każdego człowieka zdarza się, że młodzi za wszelką cenę szukają akceptacji i zrozumienia. Wykorzystują to różne grupy nieformalne, aby pozyskać członków. Policjant przybliżył uczniom realne zagrożenia, jakie mogą płynąć ze strony subkultur. Scharakteryzował blokersów, dresiarzy, szalikowców i chuliganów. Zauważył, że wszystkie te grupy wyróżnia przede wszystkim negatywne zachowanie – krzyki na ulicach, przekleństwa, zaczepki słowne, prowokowanie oraz poniżanie. Ten sposób bycia jest próbą zwrócenia na siebie uwagi, chęcią poczucia się kimś ważnym. Podkreślił, że cechą charakterystyczną tych grup jest niszczenie tego, co dla innych jest ważne, podczas gdy sami nie potrafią stworzyć nic wartościowego.

W związku z imprezą sportową Euro 2012, policjant zwrócił szczególną uwagę na szalikowców i przestrzegał przed ich prowokującym i często agresywnym zachowaniem. Poinformował uczniów o konsekwencjach prawnych występków noszących miano chuligańskich.

Konwersatoria prowadzone przez specjalistów cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Były to swego rodzaju lekcje kształtujące zachowania i opinie uczniów naszego gimnazjum.

Zadanie 7.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”

Wykonanie:

W celu przybliżenia gimnazjalistom tematu „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność” – młodzi uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Uczniowie dowiedzieli się, co oznacza niepełnosprawność - przybiera wiele form i nie oznacza tylko wózka inwalidzkiego lub upośledzenia umysłowego. Podczas spotkań młodzież została uwrażliwiona na potrzeby osób niepełnosprawnych, które są identyczne z potrzebami osób pełnosprawnych.

Gimnazjaliści uświadomili sobie, że w swoim najbliższym otoczeniu spotykają się na co dzień z osobami niepełnosprawnymi i od nich wiele zależy, jak ci ludzie będą funkcjonować w swoich środowiskach.

Zadanie 8.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam” Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się
w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

Wykonanie:

Temat „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?” poruszyła podczas konwersatoriów dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie przyczyny różnorodnych postaw i zachowań ludzi. Uwrażliwiani byli na problem samotności osób znajdujących się w ich najbliższym środowisku oraz potrzebę okazywania pomocy i zainteresowania tym osobom.

Spotkania uczniów kończyły się przesłaniem, że wyciągnięta dłoń do potrzebującego zawsze przynosi mu nadzieję i wzmacnia poczucie swojej wartości, a wspierającego uszlachetnia.

Zadanie 9.

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Wykonanie:

W czasie 3 konwersatoriów przeprowadzonych przez kierownika zespołu kuratorów sądowych w sprawach rodzinnych i nieletnich, gimnazjaliści zapoznali się z definicją prawa oraz poznali dokumenty określające prawa i obowiązki, z jakimi uczniowie już spotkali się.

W konkretnych sytuacjach z życia szkolnego analizowali podstawowe obowiązki ucznia i porównywali stan faktyczny z  wzorcowym. Doszukiwali się przyczyny takiego stanu rzeczy i wyciągali wnioski. Uświadomili sobie, że każde zachowanie pociąga za sobą konsekwencje. Łamanie prawa skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną – w przypadku osób pełnoletnich.

Zadanie 10.

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

W ramach zadania 10, uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie samodzielnie wybierali temat. Do wykonania zadania zgłosiło się 15 uczniów. Spośród przygotowanych prac zostały wyłonione 3 prace.

Na zakończenie realizacji projektu w naszej szkole przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, w której wzięli udział wszyscy uczniowie.

Udział w projekcie był świetną lekcją bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli. Spotkania z przedstawicielami instytucji stojących na straży bezpieczeństwa cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były również okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujące młodych, dotyczące sytuacji dnia codziennego.

Jest to bardzo ważne w uczeniu gimnazjalistów szacunku dla innych ludzi oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

Instytucje , które z nami współpracowały (Policja, Sąd Rodzinny, PCPR, Urząd Celny i inne), chętnie włączyły się w realizację zadań oraz zainteresowały się ideą projektu i obiecały współpracę na przyszłość.

Lucyna Jabłecka

STRONA PROJEKTU

 

Partnerzy/Projekty
Stworzone dzięki Joomla!. Stworzone przez Damian Wozniak dla: gimzrecin.pl